Hỏi về "Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự"

Xem bảng in