cái này có bắt buộc bác nhé, tùy từng trường có thể nộp sau cũng được không nhất thiết phải cần ngay lúc nộp hồ sơ