Em thi khối D (Toán Văn Anh) môn em chọn thi xét tốt nghiệp là môn Địa. Và ngành em chọn là QTDL thuộc Khoa du lịch - Đại Học huế. Có tổ hợp môn mới là Toán Địa Anh khối D10 thì điểm môn thi môn Địa...