đa số sinh viên bây giờ toàn thụ động và chỉ chờ vào việc có sẵn,bây giờ đa số đi làm đều trái ngành và không định hướng được mình sẽ phải làm thế nào, và toàn tự cao tự đại là mình giỏi, mình có lần...