Ngày 13/8/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành bản Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ theo Quyết định số 43/2007/QĐ–BGDĐT.